فروش ویلا شهرکی در نوشهر

فروش ویلا شهرکی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,300,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در سیسنگان

فروش ویلا باغ استخردار در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 2088 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا باغ در نوشهر چلندر

فروش ویلا باغ در نوشهر چلندر

نوشهر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شیک شهرکی در ونوش

فروش ویلا شیک شهرکی در ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا لوکس در دریابیشه

فروش ویلا لوکس در دریابیشه

نوشهر پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای جنگلی در نوشهر چلک

فروش ویلای جنگلی در نوشهر چلک

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 780 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن در نوشهر نارنج بن

فروش ویلا مدرن در نوشهر نارنج بن

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر آویدر

فروش ویلا در نوشهر آویدر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,400,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر نخ شمال

فروش ویلا در نوشهر نخ شمال

نوشهر پیش‌پرداخت 2,700,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر ملکار

فروش ویلا در نوشهر ملکار

نوشهر پیش‌پرداخت 1,650,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار جنگلی در نوشهر

فروش ویلا استخردار جنگلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار شیک در نوشهر

فروش ویلا استخردار شیک در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر مزگاه

فروش ویلا در نوشهر مزگاه

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا حومه نوشهر

فروش ویلا حومه نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر ونوش

فروش ویلا در نوشهر ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شیک در نوشهر ونوش

فروش ویلا شیک در نوشهر ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شهرکی در سیاهرود

فروش ویلا شهرکی در سیاهرود

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر نخ شمال

فروش ویلا در نوشهر نخ شمال

نوشهر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا جنگلی در نوشهر ونوش

فروش ویلا جنگلی در نوشهر ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 780,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در سیسنگان

فروش ویلا در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر چلندر

فروش ویلا استخردار در نوشهر چلندر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار مدرن در نوشهر

فروش ویلا استخردار مدرن در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس ساحلی در نوشهر

فروش ویلا لوکس ساحلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار ساحلی در نوشهر

فروش ویلا استخردار ساحلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 850 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در نوشهر

فروش ویلا باغ استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 950 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در نوشهر

فروش ویلا باغ در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 511 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 670 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا بااستخر در نوشهر مزگاه

فروش ویلا بااستخر در نوشهر مزگاه

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 690 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق