فروش ویلا جنگلی در نوشهر

فروش ویلا جنگلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله در نوشهر

فروش ویلا مبله در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس مبله در نوشهر

فروش ویلا لوکس مبله در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در وازیوار

فروش ویلا باغ در وازیوار

نوشهر پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس مبله در نوشهر

فروش ویلا لوکس مبله در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا مدرن فروشی در نوشهر

ویلا مدرن فروشی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز در نوشهر

فروش ویلا با استخر روباز در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مبله در نوشهر سیسنگان

فروش ویلا مبله در نوشهر سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در چلک نوشهر

فروش ویلا لوکس در چلک نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 390 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا اقساطی در چلندر نوشهر

فروش ویلا اقساطی در چلندر نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر هلستان

فروش ویلا اطراف نوشهر هلستان

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 265 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر دریا بیشه

فروش ویلا در نوشهر دریا بیشه

نوشهر پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ جنگلی در نوشهر

فروش ویلا باغ جنگلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس در نوشهر

فروش ویلا لوکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1350 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس در نوشهر

فروش ویلا لوکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در نوشهر

فروش ویلا باغ استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار دوبلکس

فروش ویلا استخردار دوبلکس

نوشهر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در سیسنگان

فروش ویلا لوکس استخردار در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 430,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در نوشهر

فروش ویلا باغ در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر در نوشهر

فروش ویلا با استخر در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 305 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 414 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر

ویلا فروشی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق