فروش ویلا باغ استخردار در کردان

فروش ویلا باغ استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 11,000,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردان کوهسار

فروش ویلا در کردان کوهسار

کردان پیش‌پرداخت 11,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ نزدیک کردان

فروش ویلا باغ نزدیک کردان

کردان پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا با استخر اطراف سهیلیه

فروش ویلا با استخر اطراف سهیلیه

کردان پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در کردان

فروش ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در سرخاب کرج

فروش ویلا باغ در سرخاب کرج

کردان پیش‌پرداخت 7,300,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در کردان

فروش ویلا باغ در کردان

کردان پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردان استخردار

فروش ویلا در کردان استخردار

کردان پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 1140 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در کردان

فروش ویلا باغ استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 16,300,000,000 تومان
 • 4082 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا بااستخر در کرج تهراندشت

فروش ویلا بااستخر در کرج تهراندشت

کردان پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس نزدیک کردان

فروش ویلا لوکس نزدیک کردان

کردان پیش‌پرداخت 2,900,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در کردان

فروش ویلا لوکس در کردان

کردان پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا اطراف کردان

فروش ویلا اطراف کردان

کردان پیش‌پرداخت 4,400,000,000 تومان
 • 1900 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار اطراف کردان

فروش ویلا استخردار اطراف کردان

کردان پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا شهرک طاووسیه کرج

فروش ویلا شهرک طاووسیه کرج

کردان پیش‌پرداخت 6,400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در کردان

فروش ویلا باغ استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار دوبلکس در کردان

فروش ویلا استخردار دوبلکس در کردان

کردان پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در کردان

فروش ویلا باغ در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در کردان

فروش ویلا باغ استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در کردان

فروش ویلا لوکس در کردان

کردان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 9000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا بااستخر در کردان

فروش ویلا بااستخر در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در کردان استخردار

فروش ویلا در کردان استخردار

کردان پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردان با استخر روباز

فروش ویلا در کردان با استخر روباز

کردان پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در کردان

فروش ویلا لوکس در کردان

کردان پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در کردان

فروش ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای دوبلکس در کردان

فروش ویلای دوبلکس در کردان

کردان پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فول فرنیش نزدیک کردان

فروش ویلا فول فرنیش نزدیک کردان

کردان پیش‌پرداخت 6,800,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا استخردار در کردان

فروش ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردان تهراندشت

فروش ویلا در کردان تهراندشت

کردان پیش‌پرداخت 1,450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا نزدیک کردان در تهراندشت

فروش ویلا نزدیک کردان در تهراندشت

کردان پیش‌پرداخت 2,750,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.