فروش ویلا باغ استخردار در ملارد

فروش ویلا باغ استخردار در ملارد

ملارد 2,600,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس نزدیک تهران

فروش ویلا لوکس نزدیک تهران

ملارد پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در ویلادشت

فروش ویلا استخردار در ویلادشت

ملارد پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 820 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار مدرن در ملارد

فروش ویلا استخردار مدرن در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در ملارد

فروش ویلا استخردار در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش خانه باغ قدیمی در ملارد

فروش خانه باغ قدیمی در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در خوشنام

فروش ویلا استخردار در خوشنام

ملارد پیش‌پرداخت 4,280,000,000 تومان
 • 1175 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در خوشنام ملارد بااستخر

فروش ویلا در خوشنام ملارد بااستخر

ملارد پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در ملارد استخردار فروشی

ویلا در ملارد استخردار فروشی

ملارد پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار در ملارد فروشی

ویلا استخردار در ملارد فروشی

ملارد پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در ملارد استخردار

فروش ویلا در ملارد استخردار

ملارد پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 625 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در ویلادشت استخردار

فروش ویلا در ویلادشت استخردار

ملارد پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در ملارد استخردار

فروش ویلا در ملارد استخردار

ملارد پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار در ملارد

فروش ویلا استخردار در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 950,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک تهران

فروش ویلا نزدیک تهران

ملارد پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در ملارد

فروش ویلا استخردار در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 880 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در ملارد

فروش ویلا در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 4,200,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک تهران

فروش ویلا نزدیک تهران

ملارد پیش‌پرداخت 1,900,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1575 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در ملارد

فروش ویلا در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 950,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق