فروش ویلا لوکس مبله نزدیک کردان

فروش ویلا لوکس مبله نزدیک کردان

سهیلیه 10,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه 2,300,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در منطقه سهیلیه کرج

فروش ویلا در منطقه سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز اطراف کرج

فروش ویلا با استخر روباز اطراف کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در منطقه سهیلیه

فروش ویلا در منطقه سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,400,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در سهیلیه

ویلا فروشی در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 433 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار اطراف کرج

فروش ویلا استخردار اطراف کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک سهیلیه

فروش ویلا نزدیک سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز اطراف کرج

فروش ویلا با استخر روباز اطراف کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,150,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 78 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا با استخر و جکوزی در سهیلیه

فروش ویلا با استخر و جکوزی در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,650,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شهرک زعفرانیه

فروش ویلا در شهرک زعفرانیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک سهیلیه

فروش ویلا استخردار نزدیک سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه با استخر

فروش ویلا در سهیلیه با استخر

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار اطراف سهیلیه

فروش ویلا استخردار اطراف سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 433 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر و درخت میوه سهیلیه

فروش ویلا با استخر و درخت میوه سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف سهیلیه

فروش ویلا اطراف سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,400,000,000 تومان
 • 425 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر در سهیلیه

فروش ویلا با استخر در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در سهیلیه

فروش ویلا باغ استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,200,000,000 تومان
 • 840 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار در سهیلیه

فروش ویلا مدرن استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک کردان

فروش ویلا نزدیک کردان

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,800,000,000 تومان
 • 585 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق