فروش ویلا اطراف ایزدشهر

فروش ویلا اطراف ایزدشهر

ایزدشهر 500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی در ایزدشهر

خرید ویلا شهرکی در ایزدشهر

ایزدشهر 320,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر

فروش ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر 500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

ایزدشهر پیش‌پرداخت 135,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در ایزد شهر

خرید ویلا در ایزد شهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 420,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلای شیک مدرن در ایزدشهر

ویلای شیک مدرن در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر

فروش ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 650,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا هوشمند در ایزدشهر

خرید ویلا هوشمند در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 2,700,000,000 تومان
 • 462 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

ایزدشهر پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 1107 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا فروشی در ایزد شهر

ویلا فروشی در ایزد شهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 390,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شهرک ساحلی ایزدشهر

فروش ویلا شهرک ساحلی ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 1,900,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر

فروش ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 360,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 462 m2 زمین
 • 290 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

ایزدشهر پیش‌پرداخت 140,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در ایزدشهر

خرید ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 460,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در ایزد شهر

خرید ویلا در ایزد شهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 870,000,000 تومان
 • 980 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا ساحلی ایزدشهر

خرید ویلا ساحلی ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 1080 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در ایزد شهر

خرید ویلا در ایزد شهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در ایزدشهر بااستخر

خرید ویلا در ایزدشهر بااستخر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال ایزد شهر

خرید ویلا در شمال ایزد شهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 200,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ لوکس در ایزدشهر

فروش ویلا باغ لوکس در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1707 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فول فرنیش در ایزدشهر

فروش ویلا فول فرنیش در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله استخردار در ایزدشهر

فروش ویلا مبله استخردار در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا اطراف ایزدشهر

فروش ویلا اطراف ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در ایزدشهر

فروش ویلا لوکس در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر

فروش ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 670 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 370,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا جنگلی در مازندران

خرید ویلا جنگلی در مازندران

ایزدشهر پیش‌پرداخت 280,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شهرک ساحلی ایزدشهر

فروش ویلا در شهرک ساحلی ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 17,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق