فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

آبسرد 10,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا لوکس شهرکی در آبسرد

فروش ویلا لوکس شهرکی در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 15,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در آبسرد

فروش ویلا باغ در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در دماوند آبسرد

فروش ویلا لوکس در دماوند آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 7,700,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در آبسرد دماوند

فروش ویلا لوکس در آبسرد دماوند

آبسرد پیش‌پرداخت 5,100,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در آبسرد

فروش ویلا استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در جابان دماوند

فروش ویلا در جابان دماوند

آبسرد پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1163 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بااستخر در وادان دماوند

فروش ویلا بااستخر در وادان دماوند

آبسرد پیش‌پرداخت 1,250,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در آبسرد

فروش ویلا استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 1,950,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در آبسرد شهرک پزشکان

فروش ویلا در آبسرد شهرک پزشکان

آبسرد پیش‌پرداخت 4,200,000,000 تومان
 • 1132 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای استخردار در آبسرد

خرید ویلای استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در آبسرد

فروش ویلا استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 690,000,000 تومان
 • 516 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کیلان دماوند

فروش ویلا در کیلان دماوند

آبسرد پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلای فلت استخردار در آبسرد

فروش ویلای فلت استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 690,000,000 تومان
 • 516 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در زان

فروش ویلا استخردار در زان

آبسرد پیش‌پرداخت 2,650,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در آبسرد

فروش ویلا استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 808 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 3,100,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در زان آبسرد

فروش ویلا استخردار در زان آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در آبسرد

فروش ویلا استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 2,700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 2,700,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 5,800,000,000 تومان
 • 2350 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش فروش ویلا در زان استخردار

فروش فروش ویلا در زان استخردار

آبسرد پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 3200 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 670,000,000 تومان
 • 425 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا دوبلکس در آبسرد برای فروش

ویلا دوبلکس در آبسرد برای فروش

آبسرد پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 1,850,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا تریبلکس حومه آبسرد

خرید ویلا تریبلکس حومه آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 3,200,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در آبسرد

خرید ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 87 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق